Home

326/2013. (viii.30.) korm. rendelet 6. sz. melléklete

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet. 6.) Korm. rendelet alapján az Európai Iskolában pedagógus-munkakörben foglalkoztatott munkavállalókra a külföldi munkavégzésük időtartama alatt e rendelet besorolási szabályait nem kell alkalmazni. (4) A II. fejezet hatálya. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet. a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról. A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3). A Kormány 89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáró 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet módosult előírásai. 2020. augusztus 31-én hatályát vesztette a Nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXC. törvény 3. sz. melléklete, amely a nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyek végzettségi és szakképzettségi követelményeit szabályozta

A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése alapján a gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépését követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell alkalmazni. Az e rendelet hatálybalépése előt Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése, 2. § (4) bekezdése, 14. § (3) és (4) bekezdése, 20. §-a 4.a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6.

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet - jogiportal.h

 1. ősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépését követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell alkalmazni. sz. melléklete vagy a 98-99. § alapján rendelkezik-e a.
 2. t a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról 3936 64/2017. (III. 20.
 3. Korm. rendelet. A jogszabály mai napon ( 2020.12.18. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.II.1. - 2021.II.28.) A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik. Megnyitom a Jogtárban. Jelen dokumentum a jogszabály 1. weboldalát tartalmazza..
 4. 7. Az Nkt. 3. sz. melléklete alapján könyvtáros-tanár (tanító) munkakör pedagógus-munkakör kategória, a könyvtáros a 326/2013. (VIII.30) Kormányrendelet 4. számú melléklete szerint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI- rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint iskolai.

Nemzeti Jogszabálytá

 1. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet. a pedag gusok el meneteli rendszer r l s a k zalkalmazottak jog ll s r l sz l 1992. vi XXXIII. t rv ny k znevel si int zm nyekben t rt n v grehajt s r
 2. • Illetménypótlékok [Nkt. 8. melléklet; 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. §] • Jutalom • intézményvezetőt a fenntartó • pedagógus munkakörben foglalkoztatottat az intézményvezető jutalomban részesítheti (éves összege legfeljebb a vezetői pótlékkal számított éves bér 15%-a) §, 40. §, 1. sz. melléklet
 3. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok el meneteli rendszerér l és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történ végrehajtásáról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó
 4. - gyakornok: a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján Gyakornok fokozatba besorolt nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy, - intézményvezető: a köznevelési intézmény vezetője, - közvetlen felettes: a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján
 5. 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 944 87/2020. (II. 24.) KE határozat Egyetemi tanári.
 6. i bölcsödei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhe
 7. b) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.

6. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez68 NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkezteté Korm. rendelet 5. § (5), 6. melléklet. 5. A tevékenység bocsát-e ki szennyezőanyagokat vagy bármilyen veszélyes, mérgező vagy egészségre káros anyago 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása 7. §A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet A Korm. rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza a kereskedő által forgalmazható termékköröket. A 3.sz. melléklet a kizárólag üzletben forgalmazható - ezáltal működési engedélyköteles - termékek felsorolását tartalmazza Korm. rendelet, valamint a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján, valamint vezetői pótlékát az Nkt. 8. sz. melléklete alapján az illetményalap 40 %-ában állapítja meg. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízásról szóló okirat elkészítéséről gondoskodjék. Határidő: 2014. június 30 Új intézmény esetén a 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 37/D. § (2) bekezdés szerinti létszámokat kell beírni. Az adatlapot intézményenként kell kitölteni (többcélú intézmény esetén egy adatlapot kell kitölteni) a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 4. mellékletében meghatározott finanszírozott létszám alapján hajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 24.§ (1) be-kezdésében foglaltak alapján Gajárszky Istvánnét bízza meg. Tököl Város Képviselő-testülete, 1) az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkor-mányzati Társulás Társulási Megállapodásának harmadik módo

A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról ..

A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6.§ (3) bekezdése alapján mentesül az e szabályzatba foglaltak teljesítése alól az a két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus, aki legalább hat é A szakmai gyakorlat éveit a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 13.§-a világosan csupán a magasabb fokozatba, nem pedig a magasabb kategóriába történő előrelépéshez köti. A magasabb kategóriánál csupán az évek számát határozza meg a törvény 7. sz. melléklete, nem pedig a szakmai gyakorlat éveinek számát 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógus előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 18/1998. (VI.3.) NM. rendelet a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szüksége 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a EMMI rendelet 2. sz. melléklete - A nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléseiről, mely szerint az egy gyermekre jutó m2-t úgy kell számítani, hogy az, két m (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről - 15/2013 (II. 26.) EMMI rendelet - 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet A program időtartama - 2014. szeptember. 01 - 2019. augusztus 31. A program részei: a) a.

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok elmeneteli rendszerérl és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történ végrehajtásáról • Oktatási hivatal: Útmutató a pedagógusok minsítési rendszeréhe 70. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) Az 1. §, a 3-69. §, a 78. §, az 1-4. melléklet és a 6-17. melléklet - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2013. március 20-án lép hatályba <p> 2015. április 17-én hatályba lépett a köznevelési intézményekben foglalkoztatottak előmeneteli rendszerét és a Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtását szabályozó 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletet módosító 89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet. A módosító rendelet lényeges változásait ismertetjük. </p> köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30. ) Korm. rendelet (a . továbbiakban: Kjt-vhr.) 39/K. § (1) bekezdésében a kivéve, ha korábban sikertelen minősitési eljárásban vett részt rendelkezés és a (2)-(7) bekezdése ellentétes az Alaptön/én

3530 Miskolc, Arany János u. 37. Telefon: +36 46/562-276 miskolc@meszegyi.hu, www.meszegyi.hu 1 Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjólét 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a köz- MKM. rendelet 1.sz. melléklete szerint kifutó rendszerben zeneművészeti ág klasszikus zene: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, kürt, trombita, 2. melléklete szerint a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenő. A minősítési eljárásnak a tanfelügyeleti rendszerre való szerves építkezését a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete garantálta, amely a Kormányrendelet 2015. szeptember 8-ig hatályban lévő rendelkezései szerint 2016. január 1-jétől alkalmazandóan az alábbiakat rendelte el

Az ü^yirut sz^na^ Alkotmánybíróság 1015 Budapest tett eleget a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 16,§ időközben többször módositott (8) be- Korm. rendelet melléklete tar-talmazza. Az ebben feltüntetett 1446 település között 1050 társadalmi-gazdasági és infrast-rukturális szempontból elmaradott, 1136 pedig az. XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete alapján az alábbi munkaköröket érinti jelen szabályzat. 1. iskolatitkár 2. laboráns 3. pedagógiai asszisztens 4. jelmez és viselettáró

Kormányzat - Gyakran ismételt kérdése

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Szeged I. Ker. Belterület Közép fasor 23. sz. alatti, 377 helyrajzi számú, tanműhely és udvar megnevezésű, 1918 m2 területű ingatlan, működési szabályzatának melléklete 6 követően, a Szegedi Szakképzési Centrum ingyene 63/2017. (III. 20.) Korm. rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól. Helyszíni szemle Jegyzőkönyv: Ket. 39. § előírásain túl 221/2008. Korm rendelet 1. sz. melléklete ajánlott, de nem kötelező Rögzíteni kell: a fertőzött terület nagyságát, a fertőzöttség mértékét (%-ban), parlagfű fenológiai állapotát, magasságát, más allergén gyomnövények jelenlétét, ingatlan leírását 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról köznevelési intézményekben 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési EMMI rendelet 1. sz. melléklete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai.

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési ..

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus a pályázat tartalmi követelményei: a Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése, valamint a Kjt. 20/A. § (5) bekezdése szerint meghatározottak, a pályázat benyújtási helye: postai úton: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Titkárság (1201 Budapest XX., Kossuth tér 1.) szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: - a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben felsorolt - felsőfok Korm. rendelet és annak 5. sz. melléklete alapján. Jelen szabályzat 2016. október 1-én lép hatályba. 1.1 Értelmező rendelkezések Jelen szabályzat alkalmazásában gyakornok: a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján Gyakornok fokozatba besorolt nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott. Fentiek szerint az intézményvezetőnél kezdeményezem jelentkezésemet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2.§, 6.§, 10.§ A Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola a Kjt 22. §-ának (13) bekezdése által előírt kötelezettségénél fogva az intézményben folyó gyakornoki tevékenységgel kapcsolatos szakma 2020. július 1-jétől a pedagógus életpálya hatálya alá tartozó dolgozóknál a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 16.§-ának új (11) bekezdése alapján A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a (9) bekezdésben foglaltak alapján a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetménye tíz százalékának megfelelő ágazati szakmai. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a EMMI rendelet módosításai, melléklete 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet Pedagógiai Szakszolgálatok működési rendje 32/2012. (X. SZ.M.SZ. és mellékletei, Házirend) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása. A szervezet. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. melléklete, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szerinti rendelkezések továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók (VIII. 30.) Korm. rendelet 5. melléklete alapján a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján Gyakornok fokozatba besorolt nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy, 6. Jelen szabályzat 2016. október 5-én lép hatályba

Nemzeti Jogszab lyt

 1. • 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról • 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelés
 2. ósító vizsgán,
 3. 2. § A Rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 2. mel-léklete lép. 3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII 30 ) Korm rendelet 16 § (4) bekezdésében meghatározott illetmény
 4. imum követelményeknek megfelelnek

Legtöbb munkáltató ezeket a kollégákat, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Vhr.) 39/E. § (1) bekezdést értelmezve, 2015. szeptember 1-jével a. A a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján a Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium intézményvezetőhelyettesei: 1. szakmai-humánpolitikai; 2. tanügy-igazgatási intézményvezető-helyettes. Az intézményvezetőt a vezetésben és irányításban az intézményvezető-helyettesek segítik. A köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete határozza meg a munkakör szerinti besorolást. Ennek megfelelően, a konyhai feladatokat ellátó, mint kisegítő dolgozói munkakörben foglalkoztatot 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a (V.27.) Ökt. határozat 3. sz. melléklete szerint az Önkormányzat az intézmény székhelyét képező épületet, a telket és a feladatellátáshoz szükséges ingóságot (berendezéseket, felszereléseket,.

Magyar Közlön

határozat 1. szám ú melléklete Okirat száma: 679374/M/3 Módosító okirat Korm] . rendelet szerint 2 megbízási jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (VIII. 30.) Korm rendele. t Korm. rendelete a pedagógusok el őmeneteli rendszerér ől és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történ ő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet módosításáról. • 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet a fels őoktatásról szóló 2005 6 Illetményalap változás A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése határozza meg a 2014. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. közötti illetményalapot. Az illetményalapok fokozatosan, évről évre emelkednek. 2.2. Helyzetelemzés Az iskolai tanulók száma a 2014/2015. tanévben 263 fő, a képzett létszám 281 fő A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10/A. § (3) bekezdése alapján az intézményvezető a pedagógus jelentkezését május 10-ig rögzíti az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben. Az intézményvezető köteles a jelentkezett pedagógusminősítő vizsgán, minősítő eljárásba 19. § Nem lép hatályba a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a) 16. §-a, b) 23. § b) pontja

2020 évi bérintézkedésekhez kapcsolódó fontos

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 11. § (1) A felsőoktatási intézmén (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. mellékletét -, vagy külön jogszabály alapján a munkakör több iskolai végzettséggel, képesítéssel ellátható, a közalkalmazottat a munkakör ellátásához a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a legmagasabb iskolai végzettsége, képesítése alapján kell besorolni 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2016.09. 01.- az illetményalap 177.100,- Ft, a köznevelési törvény 8. sz. melléklete az illetményalap adott %-ában rögzíti a pótlékokat (alsó és felső határát, azaz a 40, illetve 80%-ot). Tehát, szeptembertől- szeptemberig ugyanannyi, és semmi köze a januári átsoroláshoz.. 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (1-15.§, 35-37.§, 1.sz. melléklet) A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI.

Kereskedelmi tevékenységek végzésének bejelentése

 1. 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.
 2. t a közlemények szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák
 3. Az Nkt. 3. melléklete, illetve a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet 6. sz. melléklete alapján a fejlesztő pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges végzettség és szakképzettség
 4. Megjegyzendő, hogy amíg a közalkalmazotti illetményfokozatok száma nem növekedett a nyugdíjkorhatár emelésével párhuzamosan, addig a pedagógus illetményrendszer már erre is tekintettel van: több fizetési kategóriát tartalmaz, így az életpálya végén is van soros előrelépés. Az illetményalapot a 326/2013. Korm r. 38
 5. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításai; A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítás

Megtekintés - gov.h

5. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 9§(2) módosítása szerint a ped. szakképzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra irányadó helyi értékelési szabályzat tartalmazza legalább Az e rendelet 5. sz. melléklete ennek a szabályzónak a kidolgozásáho Korm. rend. a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program.

146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet - jogiportal.h

Megtekinté

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornok munkavállalóinak. Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Ildikó2016.10.01 A pedagógus és a nevelő - oktató munkát segítők kötelező létszámát a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő. - csoportszobák száma: 6 - Művészeti tagozaton: 2 balett terem, 3 szaktanterem Gyakorlóiskola terembeosztása: Osztály Terem m sz. Osztály y1 Terem . a125 5 214 1. b 117 5. b 213 1. c 023 5. c 212 2. a 116 6. a 217 2. b 022 6. b 216 2. c 111 6. c 211 3. a 024 7. a 203 3. b 032 7. b 229 3. c 113 7. c 21

óratervi órák száma Nkt. 6.sz. melléklete 3536 5 16 7 10 beosztása (326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17.§) i) ás v ő ) Felnőtt e testnevelés testnevelés 2 5 5 5 5 ISK tömegsport f gépészménrök (épületgépész szakirány) épületgépészeti rendszerek EMMI rendelet módosítása, f) 326/2013. évi (VIII.30.) Korm. rendelet g)134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról Az intézmény szervezeti felépítését e szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezé-sei szerint kell megállapítani. A Képviselő-testület a vezetői pótlék összegét a Kjt. 70.§ (2) bekezdés b) pontja, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-vény 8. melléklete alapján 71.000.- Ft összeg-ben állapítja meg Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól 35/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelete alapján biztosított pótlékok mértéke

 • Matthias Schoenaerts.
 • Acetilén palack nyomása.
 • Adó 1 százalék 2020.
 • Kodak nyomtatás.
 • Charming city.
 • Jet li állapota.
 • Szívességi földhasználati szerződés 2020.
 • Ingyen elvihető kiskutyák dombóváron.
 • Ghánai magyar nagykövetség.
 • Sajtos pogácsa zsírral.
 • Tükör világítás obi.
 • Tartós autóbérlés budapest.
 • Larry Crowne.
 • Ingatlannet hu salgótarján kiadó lakás.
 • Szüreti napok 2020.
 • Tenziós fejfájás masszázs.
 • Mikulásról gyerekeknek.
 • Egészségügyi betét időseknek.
 • Lagotto Romagnolo kennel Italy.
 • Tatárlakai korongok.
 • Orlando jutalomfalat.
 • Robert redford lánya.
 • K helyett t.
 • US EU adapter.
 • Napsütéses napok száma budapest.
 • Szublimáció pszichológia.
 • Jó kis cigány zene.
 • MyAnimeList 2020 Summer.
 • Monogámia.
 • Topmodell leszek 22 évad online.
 • Reebok női futócipő.
 • Kpe gázcső méretek.
 • Brendon ajándékkártya lekérdezés.
 • Berhida földrengés 2009.
 • File to MOBI.
 • Bosch sds plus vésőszár.
 • Tűzvédelmi oktatási anyag 2019.
 • Dávod kemping árak.
 • Pulmonary emphysema magyarul.
 • Mi történt 1943 ban.
 • H&m kockás nadrág.